Podmienky provízneho systému

 Pravidlá a podmienky provízneho systému, ktorý je Partnerský program Sveta Parochni – (ďalej len Pravidlá a podmienky spolupráce)

 

 1. Prevádzkovateľ systému

Prevádzkovateľom Partnerského programu HR Profil s. r. o., Drieňová 16940/1H 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51967189, DIČ: 212 084 8323 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Emailova adresa Prevadzkovateľa je info@svetparochni.sk

 

 1. Partner

 Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do Partnerského programu a je prijatý za partnera Prevádzkovateľom (ďalej len "Partner"). Partner je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje. Partner registráciou výslovne súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje ich plniť. Registráciou do Partnerského programu Partner dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe. Pokiaľ je Partner fyzickou osobou, vyhlasuje, že je plnoletý a plne spôsobilý na právne úkony. Partnerský program je určený len pre plnoleté osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony.

  

 1. Podmienky a obsah spolupráce

Spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera je založená na marketingovej podpore predaja tovaru z eshopu Prevádzkovateľa na webových stránkach Partnera v rámci Partnerského programu. Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese http://www.svetparochni.sk  (ďalej len "Web Prevádzkovateľa"). Na týchto stránkach je tiež umiestnený provizný systém Partnerského programu.

Provízie sa vyplácajú za tovar Prevádzkovateľa, ktoré zakúpil a zaplatil návštevník, ktorý prišiel cez odkaz na webových stránkach Partnera. Do provízie sa nezapočítava zaplatená cena za dopravu a za spôsob platby zaplatenej návštevníkom.

 

 1. Registrácia

Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu. Partner môže mať založený iba jeden účet v Partnerskom programe.

 

 1. Partnerský odkaz

Partnerský odkaz je taký odkaz, ktorý pri prekliku smeruje na Web prevádzkovateľa a nesie informáciu s identifikáciou partnera (unikátny kód vygenerovaný systémom alebo schválený priamy odkaz).Partner smie používať Partnerský odkaz na viac ako jednom webe.

Propagácia spoločnosti Prevádzkovateľa nesmie byť umiestnená na stránky s obsahom odporujúcim zákonom Slovenskej republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmie partner propagovať produkty spoločnosti Prevádzkovateľa spôsobom, ktorý by odporoval dobrým mravom a poškodzoval dobré meno spoločnosti, napríklad nepravdivým tvrdením o ponúkaných produktoch alebo zľavách. Partner musí propagáciu vykonávať legálnym spôsobom v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Výslovne zakázaná je propagácia založená na spamovani (zákon č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností).

Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok Prevádzkovateľa a budiť tak v návštevníkovi dojem, že ide o doménu vlastnenú prevádzkovateľom. Partner nesmie získavať osobné údaje návštevníkov / zákazníkov Prevádzkovateľa v súvislosti s propagáciou jeho tovaru (napr. vlastným dopytovým alebo objednávkovým formulárom a pod). Objednávka tovaru sa musí uskutočniť len na stránkach prevádzkovateľa.

 

 1. Provízia

Nárok na províziu Partnerovi vznikne, keď návštevník, ktorý prišiel cez odkaz Partnera, uhradí objednávku, tovar prevezme a nevráti ho v zákonnej lehote. Návštevník musí mať povolené cookies vo svojom prehliadači a urobiť objednávku do 30 dní od posledného prekliku na Váš odkaz, aby vznikol nárok na províziu. Províziu dostane ten Partner, od ktorého prišiel zákazník ako posledný. Na províziu za nákup jedného produktu prevádzkovateľa má nárok iba jeden partner. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná len za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítači povolené cookies.

Provízia partnera môže byť stornovaná v prípade, že nákup bol z akýchkoľvek dôvodov zrušený a zákazníkovi boli peniaze vrátené. Provízia môže byť zrušená, ak partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

 

 1. Výška provízií

Základná provízia za zakúpenie akéhokoľvek tovaru cez Partnerský odkaz je 10% z ceny uhradenej za tovar a po odpočítaní zliav, na ktoré má zákazník nárok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízie Partnera bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ výška provízie nebola vyčíslená správne a v tomto dôsledku bola Partnerovi nesprávne pripísaná na jeho používateľský účet.

 

 1. Výplata provízií

Postup pre výplatu je nasledovný:

 1. Prevádzkovateľ schváli províziu, keď podmienky pre nárok na províziu boli splnené. Prevádzkovateľ sa zaväzuje schváliť províziu do 15 dní po vzniku nároku na proviziu.
 2. Partner bude upozornení na schválene provízie jedine vo svojom užívateľskom účte provízneho programu. Schválená suma provízie bude označená ako „Na zaplatenie“
 3. Partner si môže vyžiadať vyplatenie provízie maximálne raz mesačne. Minimálna suma pre vyplatenie provízie je suma vo výške 10 EUR. Provízia bude vyplatená jedine na slovenský bankový účet v EUR mene. Výška vyžiadanej provízie sa musí zhodovať výške schválenej provízie.  
 4. V prípade, ak je Partnerom právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, je tento Partner povinný vystaviť pred vyplatením provízie faktúru na sumu zodpovedajúcu výške schválenej provízie a doručiť ju Prevádzkovateľovi  e-mailom. V prípade, ak je Partnerom fyzická osoba nepodnikateľ, je takýto Partner povinný vyhotoviť pred vyplatením Provízie vyúčtovanie na sumu zodpovedajúcu výške schválenej Provízie a zaslať ju  e-mailom.

Provízia sa vypláca buď na základe faktúry, alebo na základe potvrdenia podľa § 10 Zákona o daniach z príjmu pre partnerov, ktorí nemajú živnostenský list.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť províziu Partnera najneskôr do 15 kalendárnych dní po vyžiadaní na vyplatenie a po splnení všetkých patričných náležitostí (zaslanie faktúry resp. vyúčtovania a pod). 

Partner je sám za seba zodpovedný za všetky úkony spojené s daňovou povinnosťou vyplatených provízií podľa platnej legislatívy štátu jeho príslušnosti.

Pri zrušení spolupráce, pokiaľ nebola zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce a partner má na ňu nárok, sa provízia vyplatí do 14 dní po obdržaní faktúry resp. vyúčtovania od Partnera. Minimálna suma pre vyplatenie pri zrušení spolupráce je 1 EUR.

Po dohovore môže byť provízia vyplatená ako zľava na produkty a služby spoločnosti prevádzkovateľa v rovnakej výške.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť štruktúru cien a platieb a po predchádzajúcom oznámení aj výšku provízií. V prípade pochybností partnera o výške a uskutočnení platieb v rámci programu, musí partner o tom prevádzkovateľa písomnou formou oboznámiť do 14 dní od príslušnej platby. Ak tak Partner neurobí, vzdáva sa tým práva na uplatnenie všetkých nárokov na takúto platbu. Platba bude vypočítaná výhradne na základe záznamov vedených Prevádzkovateľom. Žiadne iné spôsoby merania či štatistiky nebudú Prevádzkovateľom uznané a nebudú mať žiadny účinok v rámci tejto zmluvy. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje aj na fakt, že k zamietnutiu výplaty provízie prípadne k jej zníženiu oproti pôvodne zobrazenej pri prvotnom zaznamenaní predaja v správe partnerského účtu môže dôjsť predovšetkým z 3 hlavných dôvodov: 1. tovar, ktorý zákazník objednal, už nie je na sklade, 2. dodatočné zrušenie objednávky zo strany zákazníka (napr. ak zákazník neakceptuje dlhšiu dodaciu lehotu), 3. zákazník svoj nákup pri prevzatí neuhradil, bez toho aby vopred objednávku zrušil.

 

 1. Záväzky Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť Partnerovi pravdivé štatistiky uskutočnených nákupov cez jeho Partnerský odkaz. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.  Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom ako on-line cez systém Partnerského programu.

 

 1. Podmienky odstúpenia

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obe zmluvné strany. Prevádzkovateľ i Partner ju môžu zrušiť zaslaním e-mailu s výpoveďou spolupráce, respektíve zmluvy o sprostredkovaní. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom odoslania oznámenia o ukončení zmluvy druhej zmluvnej strany. V prípade, ak nie je možné doručiť oznámenie o ukončení zmluvy druhej zmluvnej strane, zmluva zaniká okamihom, kedy sa oznámenie dostalo do sféry druhej zmluvnej strany, v dôsledku čoho sa táto druhá zmluvná strana mohla objektívne oboznámiť s oznámením o ukončení zmluvy.

Spolupráca a provízie môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce. V prípade odhalenia podvodov zo strany Partnera si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu, a to bez akýchkoľvek nárokov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a týmto Partnerom.

 1. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá a podmienky spolupráce kedykoľvek zmeniť. Partner bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Ak Partner nezruší spoluprácu do 10 pracovných dní od odoslania správy o zmenách pravidiel a podmienok spolupráce, má sa za to, že s nimi súhlasí.

Účasť v Partnerskom programe je chápaná ako súhlas s týmito pravidlami a podmienkami.

Tieto pravidlá a podmienky spolupráce Partnerského programu nadobúdajú platnosť 13.1.2023 a riadia sa zákonmi Slovenskej republiky.

Späť do obchodu