Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia  

 1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
 3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. 
 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci. 

 Lehoty na uplatnenie reklamácie  

 1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dna prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa nekončí pred uplynutím tejto lehoty. 
 2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky. 
 3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. 
 4. V prípade ak ide o výrobok, ktorý je vyrobený v zahraničí a posúdenie oprávnenosti reklamácie si vyžaduje stanovisko výrobcu, môže byť lehota na vybavenie reklamácie predĺžená o ďalších 30 dní. 

 Miesto uplatnenia reklamácie  

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je miesto, kde bol tovar zakúpený. V prípade internetového obchodu je miestom reklamácie miesto umiestnenia predajne uvedenej na internetovej stránke. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u predajcu. Kupujúci pri uplatnení reklamácie musí predložiť doklad o kúpe výrobku a príslušenstva k ošetrovaniu výrobku, ak to povaha výrobku vyžaduje. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nemusí byť reklamácia predávajúcim uznaná. 
 2. Kupujúci si stiahne Formulár na reklamáciu parochne z internetovej stránky predajne, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojim podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru. 
 3. Partnerom pre vybavovanie reklamácie je vždy predajca, ten má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie, ak zákon neustanovuje inak. 

 Odstrániteľné vady  

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. 
 3. V prípade, že predávaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti. 
 4. Predávajúci má právo možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady. 
 5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 
 6. Doba od uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady až po doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 

 Neodstrániteľné vady 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania. 

 Dodatočné informácie 

Reklamácie na tovar, ktorý si u nás zakúpite sa vzťahujú len na prípadné výrobné vady výrobku a je potrebné uplatniť ich ihneď po zistení závady. Reklamácie sa nevzťahujú na mechanické poškodenia výrobku, zapríčinené nesprávnou manipuláciou a starostlivosťou o výrobok. Parochňu odporúčame natiahnuť na polystyrénovú hlavu, keď sa nepoužíva, aby sa predlžila jej životnosť.

Je potrebné dodržiavať postup pri umývaní a ošetrovaní parochne - Výrobok ošetríte tak, že ho najprv dôkladne vyčešte špeciálnou kefou na syntetické vlasy, ale nie trhavými pohybmi. Po rozčesaní výrobok umyte špeciálnym šampónom a prestriekajte kondicionérom.

U parochní a príčeskov dochádza k prirodzenému odpadu, vyčesávaniu a roztrapkateniu vlasov , čo nie je výrobnou vadou. Pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby ste nám výrobok doručili spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou za tovar. Vaša reklamácia bude posúdená a bude vybavená v zákonnej lehote do 30 dní od jej obdržania. Výsledok reklamácie obdržíte v písomnej forme.

 

Tieto reklamačné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 11. 2019